Navigatie Link overslaanStart » Over ons » Privacy

Privacy Statement Slegt

Slegt neemt uw privacy uitermate serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om uw privacy te waarborgen houden we ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Hieronder leest u wat wij met uw gegevens doen en waarom.

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Slegt uw persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Slegt voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Slegt worden bewaard.

Wie is Slegt?

Slegt biedt financiële dienstverlening, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het adviseren, ondersteunen, afhandelen en bemiddelen omtrent Schadeafhandeling en Financiële Producten. Slegt maakt het tevens mogelijk om via haar websites www.slegt.nl en www.slegtassuradeuren.nl

(hierna: “Websites”), onder andere een account aan te maken, een online schadeformulier in te vullen, schade te melden,  alsmede via een Europese reisverzekeringsportaal verzekeringen af te sluiten.

U kunt ons vinden op:

Noorderakerweg 82
1069 LW Amsterdam

Slegt staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33132302.

Welke informatie verzamelt Slegt?

Account

De mogelijkheid bestaat om een account aan te maken op de Website. Voor het aanmaken van een account hebben wij bepaalde gegevens nodig. Hiervoor vragen we u om de volgende gegevens aan ons te verstrekken:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam

De verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst in verband met het gebruik van de Website waarbij u partij bent (Artikel 6, lid 1, sub b) AVG).

Schadeformulier

Slegt biedt de mogelijkheid om online een schadeformulier in te vullen. Voor de verwerking en afwikkeling van uw melding hebben wij bepaalde gegevens nodig. Hiervoor vragen we u om de volgende gegevens aan ons te verstrekken:

 • NAW-gegevens verzekerde
 • Telefoonnummer verzekerde
 • E-mailadres verzekerde
 • Bankrekeningnummer verzekerde
 • Polisnummer(s) verzekerde
 • NAW-gegevens en telefoonnummer schadeveroorzaker
 • Naam reparateur
 • NAW-gegevens benadeelde
 • NAW-gegevens getuige(n)

De verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband is noodzakelijk voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst die Slegt met u heeft gesloten (Artikel 6, lid 1, sub b) AVG).

Schadeformulier auto/motor

Slegt biedt de mogelijkheid om online een schadeformulier in te vullen in het geval van autoschade. Voor de verwerking en afwikkeling van uw melding hebben wij bepaalde gegevens nodig. Hiervoor vragen we u om de volgende gegevens aan ons te verstrekken:

 • NAW-gegevens verzekerde
 • Telefoonnummer verzekerde
 • E-mailadres verzekerde
 • Kenteken

De verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband is noodzakelijk voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst die Slegt met u heeft gesloten (Artikel 6, lid 1, sub b) AVG).

Contact

Slegt biedt de mogelijkheid om online contact op te nemen met ons. Hiervoor vragen we u om de volgende gegevens aan ons te verstrekken:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Slegt (Artikel 6, lid 1, sub f AVG), namelijk om contact met u op te kunnen nemen en om u efficiënt van dienst te kunnen zijn.

Klachtenformulier

Slegt doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over één van onze producten, diensten of dienstverlening, kunt u online een klachtenformulier invullen. Hiervoor vragen we u om de volgende gegevens aan ons te verstrekken:

 • NAW-gegevens verzekerde
 • Geboortedatum verzekerde
 • Telefoonnummer verzekerde
 • E-mailadres verzekerde
 • Polisnummer

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Slegt (Artikel 6, lid 1, sub f AVG), namelijk om contact met u op te kunnen nemen en om u efficiënt van dienst te kunnen zijn.

E-mails

U kunt zich inschrijven voor onze marketingmails. Onze marketingmail kan informatie bevatten over nieuwe aanbiedingen of diensten van Slegt. Om te kunnen inschrijven dient u ons uw e-mailadres te verstrekken. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Slegt (Artikel 6, lid 1, sub f AVG), namelijk direct marketing.

Automatisch gegenereerde gegevens

Slegt verzamelt automatisch gegenereerde gegevens over uw gebruik van de Websites. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (een uniek cijfer, waardoor het mogelijk is uw apparaat te herkennen); accountactiviteit (zoals gebruik van opslagruimte, aantal keren inloggen); gegevens die zijn weergegeven of waarop is geklikt (zoals UI elementen, links); en andere loginformatie (zoals soort browser, IP-adres, datum en tijd van toegang, cookie ID, en URL referrer). Slegt heeft deze informatie nodig om ervoor te zorgen dat de Websites optimaal werken (bijvoorbeeld om inhoud juist weer te geven en om de website veilig te houden); de verwerking van deze persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Slegt.

Doel van de verwerking

De gegevens die we van u verzamelen gebruiken we voor de onderstaande doeleinden.

 • Om uw gebruik van de Website, met daarop online formulieren en uw account, mogelijk te maken.
 • Om contact met u op te nemen naar aanleiding van een bericht van u via de Website of andere door u gestelde vragen of klachten.
 • Om de administratieve verwerking en afhandeling van de schademelding mogelijk te maken.
 • Om deze te verstrekken aan een aanbieder van het financiële product, om u een offerte te kunnen doen toekomen of om met u persoonlijk een afspraak te kunnen maken naar aanleiding van uw aanvraag.
 • Om commerciële boodschappen specifiek op u te richten en – indien u uw e-mailadres aan ons verstrekt – u te informeren over aanbiedingen ter zake van onze eigen producten en diensten, tenzij u bezwaar hiertegen maakt via info@slegt.nl.
 • Om analyses te verrichten voor statische en wetenschappelijke doeleinden;
 • Om onze website en onze diensten te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • Om informatie over u te verstrekken aan derden in het kader van onze dienstverlening. Dit doen wij alleen indien u daarom heeft gevraagd, u daar toestemming voor heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Gebruik door derden

Slegt kan uw persoonsgegevens doorgeven aan en uitwisselen met derden voor het verlenen van onze diensten aan u. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan onze geselecteerde partners, waardoor u aanbiedingen van hen kan ontvangen, als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Tevens kan Slegt uw persoonsgegevens doorgeven indien Slegt daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, in het geval van een gerechtelijk bevel of als dit nodig is om de eigen rechten van Slegt te beschermen.

Cookie gebruik

Een gedeelte van de persoonsgegevens die Slegt van u ontvangt, waaronder de gegevens die worden verkregen bij het bezoek aan de website van slegt.nl, wordt door Slegt via cookies verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen.

Als u niet wilt dat er gebruik wordt gemaakt van cookies, kunt u de browser van uw computer zo instellen dat deze geen cookies accepteert en alle cookies verwijdert. Kijk in de helpfunctie van uw browser om te zien hoe u cookies kunt verwijderen. Als u gebruik maakt van verschillende computers of browsers, dan moet u deze handeling per computer of browser herhalen. Houd er rekening mee dat als u alle cookies verwijdert, het kan zijn dat onderdelen van de Website niet meer goed werken.

Doorklikken naar andere websites

Onze website bevat links naar de websites van onze partners en naar websites van derden. Hoewel wij onze partners zorgvuldig selecteren, kunnen deze websites een afwijkend privacy beleid hanteren. Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van onze Website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door onze partners of van andere partijen.

Uw gegevens zijn veilig bij ons

We slaan uw persoonlijke gegevens veilig op. Dit betekent dat wij verschillende beveiligingsmaatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat wij uw persoonsgegevens niet kwijtraken en dat anderen niet bij uw persoonsgegevens kunnen indien ze daar niet toe bevoegd zijn. Daarbij bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen, zoals aangegeven in dit Privacy Statement.

Uw rechten

Onder de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan:

 • U heeft het recht om van Slegt uitsluitsel te krijgen of je persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van je persoonsgegevens en van aanvullende informatie over de verwerking van je persoonsgegevens;
 • U heeft het recht Slegt te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren;
 • In sommige gevallen heeft u het recht om Slegt te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen (het recht om vergeten te worden);
 • In sommige gevallen heb je het recht om van Slegt de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer je de juistheid van je persoonsgegevens hebt betwist;
 • Je heeft het recht om op jouw verzoek je persoonsgegevens te ontvangen die je verstrekt hebt aan Slegt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en je hebt het recht deze gegevens door te sturen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, waar de verwerking is gebaseerd op je toestemming of op een overeenkomst;
 • Je heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van Slegt;
 • Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. In dat geval verwerkt Slegt uw persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden;
 • Waar de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voordat deze is ingetrokken.

U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen aan avg@slegt.nl. Mochten wij besluiten om de persoonsgegevens niet aan te passen of te verwijderen, dan zullen we aangeven waarom we dat niet doen.

We zullen binnen vier weken reageren op uw verzoek. Hierbij kunnen we aan u vragen om u te identificeren, zodat we er zeker van kunnen zijn dat niemand misbruik maakt van uw gegevens.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan te allen tijde door Slegt worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan u.

Vragen?

Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande ons privacy beleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen via avg@slegt.nl. Als u vermoedt dat er inbreuk is gepleegd op wetgeving inzake gegevensbescherming en de kwestie kan niet in onderling overleg geregeld worden tussen u en Slegt, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download het Privacy Statement in PDF formaat